750₺ ve üzeri alışverişlerinizde kargo ücretsiz!
 1. TARAFLAR

SATICI          :

Adı – Soyadı           : EUDEMONIA ONLINE

Adresi                      : MİNE SOK. ÖZ APT. 2373 SUADİYE-KADIKÖY / İSTANBUL

E-posta                    : info@eudemoniaonline.com

MERSİS no.          : 

ALICI            (TÜKETİCİ):

Adı – Soyadı           :

Adresi                      :

Telefon                    :

E-posta                    :

SATIN ALINAN ÜRÜN:

Sipariş No               :

Alınan Ürün Adı     :

Alınan Ürün Kodu  :

Süre: 1 sene

Ürün Bedeli                        :

Nakliye Hizmet Bedeli:

Toplam Satış Bedeli:

Ödeme Şekli          :

Fatura Edilecek Kişi:

Fatura Adresi         :

Vergi Dairesi          :

Vergi No.                 :

Fatura Tarihi          :

Sözleşme Tarihi    :

 1. SÖZLEŞMENİN KONUSU
  • İşbu Sözleşme, 07.11.2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 48. ve 84. maddeleri uyarınca hazırlanmış olan 27.11.2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak 27.02.2015 tarihinde yürürlüğe giren Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak düzenlenmiştir.
  • İşbu Sözleşmenin tarafları olan Satıcı ve Alıcı, işbu Sözleşmeyle birlikte Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.
 2. GENEL HÜKÜMLER
  • İşbu Sözleşme tarafları Alıcı ile Satıcıdır. İşbu Sözleşmenin yerine getirilmesi ile ilgili tüm yükümlülük ve sorumluluklar Sözleşme’nin taraflarına aittir. İşbu Sözleşme Alıcı tarafından elektronik olarak onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.
  • Alıcı, 3. maddede belirtilen Sözleşme konusu ürünün özellikleri ve satışa ilişkin koşulları ile ilgili tüm bilgileri ve ayrıca internet sitesinde yer alan, sipariş ve ödeme koşullarının yer aldığı sipariş, ödeme ve/veya kullanım bilgilerini okuyup anladığını bu ürünün satın alınması için elektronik ortamda satın almaya ilişkin gerekli onayı verdiğini kabul ve beyan eder.
  • Satıcı, Sözleşme konusu sertifikanın sağlam, eksiksiz, listelendiği şekle ve niteliklere uygun şekilde teslim edilmesinden sorumludur. Alıcı tarafından verilen bilgiler doğru ve eksiksiz olmalıdır. Bu bilgilerin doğru olmadığı veya noksan olduğu durumlardan doğacak zararları karşılamayı Alıcı kabul eder ve ayrıca bu durumdan oluşabilecek her türlü̈ sorumluluk Alıcı’ya aittir.
  • Sözleşme konusu ürün, Alıcı’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz.
  • Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında Alıcı veya üçüncü kişilerce iptal edilir ise, Satıcı ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
  • Satıcı gerekli gördüğü durumlarda, Alıcı’nın vermiş olduğu bilgiler gerçekle örtüşmediğinde, siparişi durdurma hakkını saklı tutar. Satıcı siparişte sorun tespit ettiği durumlarda Alıcı’nın vermiş olduğu telefon, e‐posta ve elektronik posta adreslerinden Alıcı’ya ulaşamadığı takdirde siparişin yürürlüğe konulmasını 15 (on beş) gün süreyle dondurur. Alıcı’nın bu süre zarfında Satıcı ile konuyla ilgili olarak iletişime geçmesi beklenir. Bu süre içerisinde Alıcı’dan herhangi bir cevap alınamazsa Satıcı her iki tarafın da zarar görmemesi için siparişi iptal eder.
  • Alıcı’nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan giderler, masraflar ve sair zararlar Alıcı’ya aittir.
  • Kargo ücretinin internet sitesinde/uygulamada bulunan ürün tanıtım sayfasında ücretsiz gösterildiği ve buna göre işbu Sözleşmede de “0,00 TL” olduğu durumlar haricinde; kargo fiyatı sipariş toplam tutarına eklenmekte ve Alıcı tarafından ödenmektedir. Kargo bedeli, ürün bedeline dâhil değildir.
  • Satıcı mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile Sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu Alıcı’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde Alıcı siparişin iptal edilmesini, Sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Alıcı’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 (on) gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.
  • 18 yaşından küçük kişiler, satışa sunulan Satıcı ürünlerini, çocuklara yönelik ürünlerin satışa sunulması durumunda dahi, satın alamaz.
  • Alıcı, vadeli satışların sadece bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle; ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit etmesi gerektiğini bildiğini kabul eder.
  • İnternet Sitesi’nden kredi kartı ile alışveriş yapılabilir. Alıcı, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince masraf, ücret, faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin banka ve Alıcı arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını, Satıcı’nın bu konuda herhangi bir yükümlülüğü bulunmadığını kabul ve beyan eder.
  • Sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından Satıcı sorumlu değildir. Buna istinaden Satıcı, internet sitesindeki sistemden, tasarımdan veya yasa dışı yollarla internet sitesine yapılabilecek müdahaleler sebebiyle ortaya çıkabilecek tanıtım, fiyat hatalarından sorumlu değildir. Alıcı, sistem hatalarına dayanarak Satıcı’dan herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.
  • Alıcı, işbu Sözleşme’de belirtilen kendilerine ait bilgilerin internet sitesine/uygulamaya girdiği bilgiler olduğunu, bu bilgileri herhangi bir sebeple yanlış veya eksik girmesi halinde dahi bu Sözleşme’nin kendileri tarafından sağlanan bilgilerle geçerli olacağını, Satıcı’nın Alıcı tarafından verilen bilgilerin doğruluğunu ve geçerliliğini kontrol etme yükümlülüğü bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 3. CAYMA HAKKI
  • Mesafeli Satış Sözleşmesi kapsamında, Alıcı adına sertifika ile birlikte fotoğraf çerçevesi ve bilgi kartı basılı olarak Alıcı’nın adresine teslim edilecektir. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15/1-b maddesi uyarınca, tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmelerde cayma hakkı kullanılamamaktadır.
 4. TEMERRÜT HÜKÜMLERİ

Tarafların işbu Sözleşmeden kaynaklarından edimlerini yerine getirmemesi durumunda Türk Borçlar Kanunu’nun 117 ve devamı maddelerinde yer alan borçlunun temerrüdüne ilişkin hükümler uygulanacaktır. Temerrüt durumlarında, herhangi bir tarafın edimlerini süresi içinde haklı bir sebebi olmaksızın yerine getirmemesi durumunda diğer taraf söz konusu edimin yerine getirilmesi için edimini yerine getirmeyen tarafa yedi günlük süre verecektir. Bu süre zarfında da yerine getirilmemesi durumunda edimini yerine getirmeyen taraftan edimin ifasını talep etmek suretiyle malın teslimini ve/veya sözleşmenin feshini ve bedelin iadesini talep etme hakkı doğacaktır.

 1. MÜCBİR HALLER
  • Sözleşmenin imzalandığı tarihte var olmayan ve ön görülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini imkansızlaştıran haller, mücbir sebep (doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli mahiyette arıza vb.) olarak kabul edilecektir. Bu taktirde Taraflar, Sözleşme’den doğan yükümlülüklerini yerine getirememelerinden dolayı sorumlu tutulamaz.
 2. YETKİLİ MAHKEME
  • İşbu Sözleşmenin uygulanmasında ve çıkabilecek ihtilaflarda; her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar Alıcı veya Satıcı’nın yerleşim yerindeki Tüketici Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.
  • İşbu Sözleşme elektronik ortamda Alıcı tarafından okunmuş, kabul edilmiş ve teyit edilmiştir. İşbu Sözleşmede düzenlenmemiş hususlarda 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve sair ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
  • İşbu Sözleşme Alıcı’nın elektronik onayı tarihinde düzenlenmiş ve elektronik olarak Alıcı tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girmiştir.

Shopping cart

0

Sepetinizde ürün bulunmuyor.